Kerékpárkölcsönzés

A kerékpárkölcsönző szabályzata

A kölcsönző fél a kölcsönzési szerződés aláírásával elfogadja az alábbi feltételeket:

Kerékpárt 14. életévét betöltött, cselekvőképes, személyi okmánnyal rendelkező magyar, vagy külföldi állampolgár bérelhet.

A kölcsönzési szerződés elkészítéséhez a bérlőnek érvényes személyi igazolványt (helyettesíthető jogosítvánnyal vagy útlevéllel) és lakcímkártyát kell bemutatnia, melyek legfontosabb adatait a bérbeadó a szerződésen írásban rögzíti.

A bérlő hozzájárul, hogy ezen okmányáról a bérbeadó fénymásolatot készítsen.

Letét: egy érvényes személyi okmányt (lakcímkártya, jogosítvány, diákigazolvány, adókártya, stb.) kell letenni.

Biztosítéki kaució: a kölcsönzés feltétele a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően, kölcsönzött kerékpáronként, készpénzben meghatározott kaució (10000Ft/kerékpár) átadása a bérbeadónak, aki a kaucióból bármely jogcímen keletkező anyagi igényét a jelen felhatalmazás alapján közvetlenül kielégítheti.

Kölcsönözhető kerékpárok száma: Egy személy maximum 1 db kerékpárt kölcsönözhet.

Nyitvatartási idő: Nyitva tartásunk rugalmas az önök igényeihez igazodva (09:30-18:00 óráig). Időpont egyeztetés: Tel. +36303708914 vagy +36209277771 email: info@pranaeger.hu

Kölcsönzési órának, vagy napnak, és így díjfizetésre köteles órának, vagy napnak számít minden megkezdett óra, vagy nap. A bérlő a kerékpárt a kölcsönzés helyén, a bérleti szerződésben meghatározott időben köteles leadni. Amennyiben a bérleti szerződés lejártától számított 2 órán belül a kerékpár nem kerül visszaadásra, akkor a bérbeadó egyrészt feljelentéssel él a rendőrség felé a kerékpár vélelmezett eltulajdonítása miatt, másrészt az alábbi anyagi igényét érvényesítheti a bérlővel szemben:- egy összegben kérheti a kerékpár meghatározott kárértékének megtérítését - a kerékpár visszaadásáig, vagy annak értéke megtérítéséig napi 4500,-Ft használati díjat számíthat fel a bérlő felé.

Kölcsönzési díj, egyéb díjak, követelések megfizetése, esedékessége: A bérleti díjat és kauciót a kerékpár átvételekor (bérlés megkezdésekor, előre)kell a bérlőnek megfizetnie.

A kerékpár megrongálódásából, elvesztéséből eredő – jelen szerződési feltételekben később szabályozott összegű - bérbeadói anyagi igényeket ugyancsak a kerékpár vissza hozatalakor kell a bérlőnek megfizetnie. A bérbeadó bármely, jelen szerződési feltételeken alapuló, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó igényét jogosult a letett biztosítéki kaució terhére, beszámítással rendezni. Minden esedékességkor meg nem fizetett pénzkövetelés után a bérlő időarányosan köteles éves 20 % késedelmi kamatot fizetni.

Felelősség a kerékpár sérülésének megtérítéséért: Amennyiben a kerékpár sérült állapotban kerül visszaadásra, attól függetlenül, hogy a káresemény ön-, vagy egy harmadik fél hibájából történt, a javítás költsége az ügyfelet terheli. A javítás kizárólag a Túra-Eger Kft szervizében történhet. Az ügyfél kérésére a bérbeadó a sérült kerékpárt szakvélemény, illetve összehasonlító kár árajánlat elkészítésének céljából 1 napra (bérleti díj fejében) rendelkezésére bocsátja, e körben azonban egyedi biztosítékot kérhet a bérlőtől. A bérlő a javítás kalkulált költségét a visszaadáskor köteles a bérbeadónak megtéríteni.

Közös célunk a lopás elkerülése/biztonsági felhívások: A bérbeadó a kerékpár harmadik fél által történő eltulajdonítását jelentősen megnehezítendő, az egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb kerékpárzárat biztosítja. Lopás esetén a teljes kárérték (100000Ft/kerékpár) az ügyfelet terheli. Amennyiben az ügyfelet terhelő lopási kár nem kerül rendezésre, az feljelentést von maga után.

Saját biztonsága érdekében! A bérbeadó kerékpár kölcsönzése esetén, kérésre, a kölcsönzési időszakra 500Ft/alkalom biztosít kerékpáros sisakot és láthatósági mellényt, melyet a kerékpár visszaadásakor kell leadni. Amennyiben a sisak sérülten, vagy nem kerül vissza, akkor a bérlő köteles annak értékét (8000,-Ft) megtéríteni. Visszaérkezéskor a mellény hiánya vagy sérülése esetén 1000 Ft a kárérték.

Egyéb feltételek: Cégünk a kerékpárokat műszakilag átvizsgált és működőképes állapotban adja át. Az esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, másnak okozott kárért felelősséget nem vállal. A bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a megadott személyes adatait a bérleti jogviszony fennállásáig, illetve az azon alapuló bérbeadói követelés megtérítéséig kezelje az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint. Jelen beleegyezés kiterjed egyben a bemutatott személyi okmányok adatainak rögzítésére, akár az okmány fénymásolása útján. A bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a bérlő által leadott személyi okmányt (jogosítvány, adókártya, diákigazolvány, forgalmi engedély, stb.) a kerékpár visszaszolgáltatásáig letétként megőrizze. Tudomásul veszi, hogy ezen okmányt a letétből a kerékpár visszaszolgáltatásáig nem kaphatja vissza.

Amennyiben a kölcsönző fél nem kíván okmányt letétbe helyezni, és nem járul hozzá annak fénymásolásához sem, akkor a bérbeadó az adott kerékpár kárértékét (100.000,-Ft/kerékpár) kérheti letétként a bérleti díjon felül. Ebben az esetben további biztosítéki kauciót nem kell letétbe helyezni. A letétből eredően a bérlő a kerékpár visszaszolgáltatásáig terjedő időre vonatkozóan a bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen, semmilyen igényt sem jogosult érvényesíteni, mivel a letét visszaadása kizárólag a bérlő mulasztásától függhet.

A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatban megfogalmazott kölcsönzési feltételekből, egyedi elbírálás, vagy szerződés alapján kedvezményt biztosítson.


1/2 nap / 6 óra 1500 Ft
Nyitástól zárásig / 8,5 óra (9.30-18.00) 3000 Ft
1 nap / 24 óra 4500 Ft
Több nap és szervezett túra Egyedi ár megállapodás szerint
Túravezetés / túraszervezés Megállapodás szerint